Poikatyö

Nuorten arjessa selviämistä tuetaan heille mielekkään harrastustoiminnan sisällä ja rinnalla. Kölvi-toiminnan viikkolukkari tarjoaa nuorille säännöllisesti mielekästä tekemistä ja tukea arkeen. Matalan kynnyksen toiminta vetoaa poikiin, jotka eivät ottaisi osaa liian koulumaisiin tai virallisiin tukimuotoihin, vaikka heillä olisi niille todellista tarvetta. Ajan mittaan Kölvistä muodostuukin monille paikka, jossa he saavat haluamaansa ja tarvitsemaansa vertaistukea, yksilö- tai pienryhmäohjausta, suomen kielen käytännönharjoitusta, apua läksyissä ja opinnoissa ja osallisuuden kokemusta.

Viikkolukkari

Vierailut ja nuorten
poluttaminen Kölviin

Oletko sinä nuori, joka haluaisi tulla tutustumaan Kölviin? Tunnetko pojan tai nuoren miehen, kuka tarvitsee Kölvi-toiminnan apua tai tukea? Paras tapa tutustua Kölviin on tulla paikalle.

Kun toimit nuoren kanssa, voit saattaa hänet Kölviin. Ensikäynnillä nuorelle esitellään paikat ja kerrotaan toiminnasta, ja hän on lämpimästi tervetullut kaikkiin toimintoihin. Halutessasi voit koota isommankin porukan yhteiskäynnille.

Sosiaali- ja opetusalan ammattilaiset ja opiskelijat ovat myös tervetulleita tutustumaan toimintaamme.

Ota yhteyttä!

Roni Khalatyan

Poikatyön johtaja
Ennaltaehkäisevä erityisnuorisotyö

Kölvi-toiminnan kohderyhmä

Kölvi-toiminnan kohderyhmänä ovat 12-29-vuotiaat pakolais- ja maahanmuuttotaustaiset pojat ja nuoret miehet. Kölvi-toiminnassa heidät nähdään tavallisina nuorina, jotka kuitenkin käyvät läpi aivan erityistä ja haasteellista elämänvaihetta. Kipupisteitä ovat maahanmuutto, murrosikä tai nuori aikuisuus sekä suomalaisen yhteiskunnan asettamat vaatimukset tai haasteet. Kohderyhmään kuuluvat pojat, jotka ovat juuri tulleet Suomeen (0-5 vuotta), tai jotka pitkästä Suomessa oloajastaan huolimatta tarvitsevat tukea ja apua kotoutumiseen. Kölvi-toiminta tukee myös poikia, joilla on vaikeuksia suomen kielen kanssa, keskittymisongelmia tai riski koulunkäynnin keskeyttämiseen.

Kölvi-toiminta on muotoutunut monikulttuuristen
poikien tarpeita ja toiveita herkästi kuunnellen.

Suurimmalla osalla Kölvin kävijäkunnasta on pakolaistausta, ja juuri heillä on toiminnan alusta lähtien ollut suurin tarve Kölvin toimintoihin. Pakolaistaustaisilla pojilla ja nuorilla miehillä on lähes poikkeuksetta traumaattisia kokemuksia, ja toisin kuin avioliiton tai työn vuoksi Suomeen muuttavilla, heillä ei ole valmiita suhteita valtaväestön edustajiin tai työelämään. Kölvi-toiminta on muotoutunut monikulttuuristen poikien tarpeita ja toiveita herkästi kuunnellen. Ennaltaehkäisevää ja korjaavaa toimintaa ohjaa ajatus holistisesta erityisnuorisotyöstä, jossa nuorta pyritään kuuntelemaan yksilönä ja häntä tuetaan kokonaisvaltaisesti.

Kölvi-toiminta rohkaisee
ja auttaa pääsemään jaloilleen

Kölvin tilat, toimintamuodot ja osallistavat käytännöt luovat pojille ympäristön, jossa he tuntevat olevansa turvassa ja vertaistensa seurassa. Kölvissä uskotaan poikien ja nuorten miesten unelmiin. Niitä ei latisteta eikä niiden kanssa jätetä yksin, vaan poikia rohkaistaan ja tuetaan unelmien konkretisoinnissa. Kölvi-toiminnan avulla pojat saavat uusia kavereita. Rohkeus puhua ja käyttää suomen kieltä Kölvin ulkopuolella lisääntyvät, sillä suomi on Kölvin arjessa ainoa yhteinen toimintakieli. Poikia ja nuoria ohjataan Kölvistä myös muiden palveluiden ja toimintamuotojen piirin.

Kölvi-toiminta tukee poikia selviytymään yhteiskunnallisesta paineesta
integroitua nopeasti, esimerkiksi löytää oma koulutuspolku ja työllistyä

Lisäksi monen pojan ja nuoren miehen kohdalla opinnot ovat jääneet keskeytymättä Kölvissä saadun tuen takia. Kölvi-toiminta tukee poikia selviytymään yhteiskunnallisesta paineesta integroitua nopeasti, esimerkiksi löytää oma koulutuspolku ja työllistyä vaikeassa elämäntilanteessa tai ikävaiheessa. Vaikka osa pojista ja nuorista miehistä kutsuu Kölvin tiloja toiseksi kodikseen, kotoutuminen tapahtuu suhteessa koko suomalaiseen yhteiskuntaan. Osallisuuden kokemukset, itsetunnon paraneminen ja rasismikokemusten purkaminen turvallisessa ympäristössä ovatkin lisänneet useiden kävijöiden luottamusta omaan tulevaisuuteen osana suomalaista yhteiskuntaa.

Kulttuuri- ja sukupuolisensitiivinen työote vastaa poikien ja nuorten miesten tarpeisiin

Murrosikä on kysymysten ja ihmetysten aikaa. Jos pakolaisuus ajoittuu tähän ajankohtaan, kulttuurien ristipaineessa kysymyksiä on vieläkin enemmän. Kölvin kohtaamistyössä huomioidaan, että valtakulttuurista poikkeava kulttuuritausta ei useinkaan helpota poikien murrosikää ja mieheksi kasvamista. Kölvi-toiminta tarjoaa turvaa olla oma itsensä, ajan kuluessa myös monen kulttuurin edustajana. Kölvissä on huomattu, että pojille sukupuolen mukaan kohdistettu erityisnuorisotyö puoltaa vahvasti paikkaansa. Jotta murrosikäisiä pakolais- ja maahanmuuttotaustaisia poikia voidaan tukea ja auttaa kotoutumaan, on myönnettävä avoimesti, että he ovat erilaisessa elämäntilanteessa kuin suomalaiset pojat. Kölvi-toiminnan tavoitteena onkin, että jokaisella kävijällä on vapaus olla juuri omanlaisensa poika tai mies ilman muottiin pakottamista. Vertaisryhmässä on mahdollista kasvaa rauhassa kokonaiseksi ristipaineista huolimatta.